Pravidla klasifikace

V rámci své výuky používám bodový systém hodnocení.

Hodnotící stupnice

Základ pro výpočet procentuální úspěšnosti tvoří součet bodů získaných za ústní zkoušení, testy a další povinné výstupy, k nimž je možné získat případné bonusové body za další aktivity.

Dějepis: Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice:

100-85 % - výborně

84-70 % - chvalitebně

69-50 % - dobře

49-28 % - dostatečně

27-0 % - nedostatečně

Němčina: Získané body budou převedeny na známky podle následující stupnice:

100-90 % - výborně

89-75 % - chvalitebně

74-55 % - dobře

54-32 % - dostatečně

31-0 % - nedostatečně

V hraničních případech budu rozhodovat na základě aktivity v hodině a přístupu k výuce.

"Právo veta" (všechny předměty)

Každý žák má jednou za pololetí právo odmítnout bez udání důvodu ústní zkoušení, jestliže je k němu vyvolán. Musí se tak rozhodnout ihned po vyvolání, nikoli po zadání otázky či dokonce po oznámení ohodnocení. Na druhou stranu, pokud žák nebude schopen položenou otázku zodpovědět, nedostane žádnou náhradní a bude ohodnocen 0 body. Veto nelze uplatnit v případě testů.

Jestliže žák veto v daném pololetí nevyužije, nemůže si ho nechat převést do dalšího pololetí.

Veto má zabránit momentální indispozici, není všespasitelné a nemůže žáka ochránit před dlohoudobým zanedbáváním přípravy!

Jestliže žák již své veto použil a není přípraven, musí toto oznámit před začátkem hodiny a uvést adekvátní zdůvodnění. V tomto případě bude automaticky zkoušen další hodinu.

Testy (všechny předměty)

Testy ohlašuji předem s cca. týdením předstihem. Přesné termíny a témata jsou uveřejněny na těchto stránkách. Pokud žák nebude v době psaní testu přítomen, musí se se mnou ve vlastním zájmu domluvit na náhradním termínu jeho napsání, jinak za něj bude hodnocen 0 body. Výjimky (např. dlouhodobé onemocnění a následná nemožnost dopsání do termínu uzavření klasifikace) budu řešeny adekvátním upravením bodového základu.

Jestliže si žák v termínu testu z mnou vyučovaných předmětů domluví s některým vyučujícím dopisování testu tak, že by mělo dojít ke kolizi se školním řádem (psaní více než tři "nečtvrtletních" testů v jeden den resp. psaní čtvrtletní práce), musí se s ním dohodnout na jiném termínu a bude psát regulerní test v mé hodině.

Klasifikace a bodová ohodnocení (maxima) - dějepis

Ústní zkoušení - 10 bodů (2x za pololetí, ve 2. pololetí maturitních ročníků 1x) -povinné

Písemný test - podle jednotlivých testůcca. 8-15 bodů (3-5 testů za pololetí) - povinné

Referát - 5 bodů

V případě referátu mohou o snížení zisku bodů rozhodovat následující faktory: absence handoutu (internetová prezentace, poznámky na tabuli, nakopírované teze -2 body), věcné chyby (až -5 bodů), pravopisné chyby (až -2 body), nedostatečná orientace v obsahu, neschopnost vysvětlit pojmy (až -5 bodů), předčítání místo přednesu (-1 bod)

Každý žák má nárok přednést za pololetí jeden referát, který si zvolí na začátku pololetí zápisem do připraveného seznamu, který je zveřejněn na těchto stránkách. Termín realizace je orientační, žák může se svým referátem vystoupit kdykoli, bez ohledu na aktuálně probírané učivo. Pokud mu žádné z uvedených témat nevyhovuje, může se se mnou domluvit na vlastním tématu. Jestliže si žák zvolí téma a v požarovaném čase referát neodprezentuje, nezíská uvedené body a navíc nebude z daného pololetí klasifikován z dějepisu, dokud referát nedodá v písemné podobě ve formě seminární práce (rozsah cca. 10 stran).

Opakování látky z minulé hodiny - 2 body (žák se může na opakování nechat vyvolat nanejvýš třikrát za pololetí)

Doklasifikace - 15 bodů

Četba: Každý maturant z dějepisu odevzdá 8 recenzí odborných nebo populárně-naučných knih z oboru historie. Recenze by měla obsahovat: z čeho autor recenzované knihy při psaní vycházel (pramenná základna), na jaké aspekty zvolené tématiky se soustředil/co opomenul, jakým způsobem kniha čtenáře ovlivnila, k čemu/komu by ji doporučil. Rozsah recenze cca. 1800 znaků (písmo velikosti 12, řádkování 1,5). Termín odevzdání: duben 2016.

Bodová ohodnocení dalších možných aktivit budou určena ad hoc.

Klasifikace a bodová ohodnocení (maxima) - seminář z dějepisu (4. a VIII. ročník)

Písemný test - 10 bodů (alespoň 3x za pololetí) - povinné

Veřejné odborné vystoupení v semináři (min. 45 min; podmínka pro klasifikaci ve 2. pololetí, žák může tuto povinnost splnit i v 1. pololetí) - vyhovující/nevyhovující - povinné

Doklasifikace - 15 bodů

Bodová ohodnocení (maxima) - německý jazyk (1. ročník, 4. ročník NJZ1)

Ústní zkoušení  - 6-10 bodů (alespoň 2x za pololetí) - povinné

Písemný test - slovní zásoba - 10 bodů (u každé lekce) - povinné

Písemný test - souhrnné opakování lekce - 20 bodů (u každé lekce a podle potřeby) - povinné

Pololetní písemná práce - cca. 40 bodů - povinné

Doklasifikace - 15 bodů

Bodová ohodnocení dalších možných aktivit budou určena ad hoc.

Čtenářský deník - Každý žák dodá k určenému datu v průběhu pololetí záznam v německém jazyce o dvou přečtených textech v německém jazyce. Záznam by měl obsahovat:

- Identifikaci textu (název, autor, místo a rok vydání, případně internetový odkaz). Žák musí být schopen na požádání daný text předložit ve fyzické podobě!

- Stručný obsah textu

- Citaci, která žáka zaujala, a důvod výběru

- Vlastní zhodnocení textu

Zvoleným textem může být samostatná knih, povídka, novela nebo jiný text v rozsahu alespoň 10 stran (3. ročník).

Včasné odevzdání čtenářského deníku je jednou z podmínek pro klasifikaci v daném pololetí!

Termín odevzdání v 1. pololetí školního roku 2015/2016: 4. leden 2016.